SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
WESTERNOVEJ STREĽBY

GDPR


Zásady spracúvania osobných údajov


1. O spoločnosti

Slovenská asociácia westernovej streľby (ďalej len "SAWS") je združenie zaoberajúce sa organizovaním verejných streleckých súťaží, podporou Cowboy action shooting a zároveň je prevádzkovateľom webových stránok www.sass-slovakia.eu.

SAWS prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR).

SAWS prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb, predovšetkým účastníkov streleckých súťaží.

2. Práva dotknutých osob

Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu SAWS alebo osobne v sídle SAWS (Slovenská asociácia westernovej streľby , Hronsecká cesta 90/88, Hronsek, 976 31).

Dotknuté osoby majú nasledovné práva v súvislosti s prevádzkou IS SAWS:


Právo podľa GDPR Potrebné overenie dotknutej osoby Časový rámec odpovede
Právo na informácie Overenie potrebné pri získaní OÚ Poskytnuté okamžite
Právo prístupu k OÚ je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov 1 mesiac
Právo na opravu OÚ je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o opravu údajov 1 mesiac
Právo na výmaz OÚ je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo namietať proti spracúvaniu je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na prenos údajov je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie 1 mesiac
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou Nevzťahuje sa

Pre uplatnenie svojich práv môže využiť dotknutá osoba formulár uplatnenia práv dotknutých osôb dostupný nižšie.


3. Kontaktné údaje spoločnosti:

Slovenská asociácia westernovej streľby
Hronsecká cesta 90/88
Hronsek
976 31
Slovenská republika
web: www.sass-slovakia.eu


4. Zoznam IS Spoločnosti

SAWS prevádzkuje IS za účelom vyhodnocovania streleckých súťaží - RoundUp, A.C.E.S., CAS scoring system


5. Získanie súhlasu

 • Záujemca o účasť v závode týmto bere na vedomie, že za účelom organizáce a realizáce streleckých závodov, rovnako ako za účelom organizáce športovej činnosti a na účely, ku ktorým je SAWS založené a ku ktorým svojou činnosťou prispieva, je SAWS oprávnená zhromažďovať, spracovávať a uchovávať osobné údaje záujemcu o účasť na súťaži alebo prihláseného účastníka súťaží športovej streľby.
  Pre tento účel SAWS spracováva všetky údaje, ktoré mu záujemca o účasť v súťaži alebo prihlásený účastník súťaží športovej streľby poskytol alebo poskytne v súvislosti s prihlásením sa na súťaž alebo v súvislosti s právami a povinnosťami súťažiaceho podľa podmienok organizáce súťaže.

 • Jedná se predovšetkým o meno a priezvisko súťažiaceho, alias, kategóriu, dátum narodenia, adresu trvalého alebo iného bydliska, e-mail a telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje"). Záujemca o účasť na súťaži alebo prihlásený účastník súťaže športovej streľby týmto naďalej súhlasí s tým, aby SAWS zhromažďovala, spracovávala a uchovávala jeho Osobné údaje pre tieto účely:
  a) vytvorenie a správa zoznamu súťažiacich organizovanej športovej streľby;
  b) kontaktovanie za účelom zasielania informácií pre záujemcov o členstvo, členov a účastníkov súťaží

 • Poskytnutie a spracovanie Osobných údajov pre tieto účely je dobrovoľné.
  Záujemca o účasť na súťaži alebo prihlásený účastník súťaží športovej streľby týmto berie na vedomie, že Osobné údaje spracovávané za účelom organizácie súťaží športovej streľby sú spracovávané po dobu trvania prípravy, priebehu a vyhodnotenia súťaží a ďalej aj pre súťaže v nasledujúcich obdobiach, po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto účelov, pričom súťažiaci má právo svoj súhlas so spracováním Osobných údajov písomne, e-mailom alebo telefonicky kedykoľvek odvolať.

 • Formulár uplatnenia práv dotknutých osôb

  © 2014 Slovenská asociácia westernovej streľby

  Website powered by RHOD